مسابقه‌ی برنامه‌سازی دانش‌جویی

منطقه‌ی غرب آسیا - سایت تهران

ابزار کاربر

ابزار سایت


مسابقات:فهرست

مسابقات منطقه‌ای تهران

سالدوره مکان
۱۳۹۳شانزدهمیندانشگاه صنعتی شریف
۱۳۹۲پانزدهمیندانشگاه صنعتی شریف
۱۳۹۱چهاردهمیندانشگاه صنعتی شریف
۱۳۸۹دوازدهمیندانشگاه صنعتی شریف
۱۳۸۸یازدهمیندانشگاه صنعتی شریف
۱۳۸۷دهمیندانشگاه صنعتی شریف
۱۳۸۶نهمیندانشگاه صنعتی شریف
۱۳۸۵هشتمیندانشگاه صنعتی شریف
۱۳۸۴هفتمیندانشگاه صنعتی شریف
۱۳۸۳ششمیندانشگاه صنعتی شریف
۱۳۸۲پنجمیندانشگاه صنعتی شریف
۱۳۸۱چهارمیندانشگاه صنعتی شریف
۱۳۷۹دومیندانشگاه صنعتی شریف
۱۳۷۸اولیندانشگاه صنعتی شریف
۱۳۸۰سومیندانشگاه صنعتی شریف
۱۳۹۴هفدهمیندانشگاه صنعتی شریف
۱۳۹۵هجدهمیندانشگاه صنعتی شریف
۱۳۹۶نوزدهمیندانشگاه صنعتی شریف
۱۳۹۷بیستمیندانشگاه صنعتی شریف
۱۳۹۸بیست و یکمیندانشگاه صنعتی شریف
۱۳۹۹بیست و دومیندانشگاه صنعتی شریف
۱۳۹۰سیزدهمیندانشگاه تهران
مسابقات/فهرست.txt · آخرین ویرایش: 2019/10/24 22:26 توسط Hamid Zarrabi-Zadeh