مسابقه‌ی ای‌سی‌ام

مسابقه‌ی برنامه‌نویسی دانش‌جویی ای‌سی‌ام در ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


مسابقات:۱۳۸۹

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
مسابقات:۱۳۸۹ [2014/11/29 21:03]
Hamid Zarrabi-Zadeh Page moved from مسابقه‌ی_چالشی:مسابقات:۱۳۸۹ to مسابقات:۱۳۸۹
مسابقات:۱۳۸۹ [2015/11/26 15:29]
خط 1: خط 1:
  
----- datatemplateentry contest ---- 
-num         : دوازدهمین 
-year        : ۱۳۸۹ 
-date        : ۱۰ تا ۱۲ آذرماه 
-location ​   : دانشگاه صنعتی شریف 
-website ​    : acmicpc10 
-photoss ​    : photos 
-standing ​   : scoreboard/​summary.html 
-poster ​     : 89.jpg 
-template ​   : مسابقات:​قالب مسابقه 
----------------------------- 
مسابقات/۱۳۸۹.txt · آخرین ویرایش: 2015/11/26 15:29 (ویرایش خارجی)