مسابقات:۱۳۸۹

این یک نگارش قدیمی از این مطلب است!


دوازدهمین مسابقه‌ی منطقه‌ای در ایران

محل برگزاری دانشگاه صنعتی شریف
تاریخ برگزاری ۱۰ تا ۱۲ آذرماه ۱۳۸۹

پیوندها

سؤالات

مسابقات/۱۳۸۹.1417295007.txt.gz · آخرین ویرایش: 2014/11/29 21:03 (ویرایش خارجی)