مسابقات:۱۳۹۰

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
مسابقات:۱۳۹۰ [2014/11/30 00:33]
Hamid Zarrabi-Zadeh Page moved from مسابقه‌ی_چالشی:مسابقات:۱۳۹۰ to مسابقات:۱۳۹۰
مسابقات:۱۳۹۰ [2015/11/26 18:58] (فعلی)
خط 9: خط 9:
 standing ​   : scoreboard/​summary.html standing ​   : scoreboard/​summary.html
 poster ​     : 90.jpg poster ​     : 90.jpg
 +yearen ​     : 90
 template ​   : مسابقات:​قالب مسابقه template ​   : مسابقات:​قالب مسابقه
 ---------------------------- ----------------------------
  
  
مسابقات/۱۳۹۰.txt · آخرین ویرایش: 2015/11/26 18:58 (ویرایش خارجی)