مسابقات:۱۳۸۵

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
مسابقات:۱۳۸۵ [2014/11/30 00:33]
Hamid Zarrabi-Zadeh Page moved from مسابقه‌ی_چالشی:مسابقات:۱۳۸۵ to مسابقات:۱۳۸۵
مسابقات:۱۳۸۵ [2015/11/26 19:00] (فعلی)
خط 8: خط 8:
 standing ​   : summary.html standing ​   : summary.html
 poster ​     : 85.jpg poster ​     : 85.jpg
 +yearen ​     : 85
 template ​   : مسابقات:​قالب مسابقه template ​   : مسابقات:​قالب مسابقه
 ---------------------------- ----------------------------
مسابقات/۱۳۸۵.txt · آخرین ویرایش: 2015/11/26 19:00 (ویرایش خارجی)