مسابقه‌ی برنامه‌سازی دانش‌جویی

منطقه‌ی غرب آسیا - سایت تهران

ابزار کاربر

ابزار سایت


آماده_سازی:برنامه_ی_نمونه

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
آماده_سازی:برنامه_ی_نمونه [2018/11/29 17:16]
Hamid Zarrabi-Zadeh [کدهای نمونه]
آماده_سازی:برنامه_ی_نمونه [2019/12/26 02:33]
Hamid Zarrabi-Zadeh [کدهای نمونه]
خط 15: خط 15:
  
  
-===== ورودی نمونه =====+==== ورودی نمونه =====
  
   5   5
-===== خروجی نمونه =====+==== خروجی نمونه =====
  
   25   25
خط 26: خط 26:
 ===== کدهای نمونه ===== ===== کدهای نمونه =====
  
-در زیر برنامه‌های نمونه برای حل این سؤال را به زبان‌های مختلف می‌بینید. ​+در زیر برنامه‌های نمونه برای حل این سؤال را به زبان‌های مختلف ​برنامه‌سازی ​می‌بینید. ​
  
 ==== زبان پایتون ==== ==== زبان پایتون ====
خط 32: خط 32:
 <code python area.py> <code python area.py>
 n = int(input()) n = int(input())
-area = n * n +print(n * n)
-print(area)+
 </​code>​ </​code>​
  
  
-==== زبان سی ====+==== زبان سی++ ====
  
-<​code ​area.c+<​code ​cpp area.cpp
-#include <stdio.h>+#include <iostream> 
 +using namespace std;
  
 int main() { int main() {
     int n, area;     int n, area;
-    ​scanf("​%d",​ &n);+    ​cin >> ​n;
     area = n * n;     area = n * n;
-    ​printf("​%d\n", ​area);+    ​cout << ​area << endl;
     return 0;     return 0;
 } }
 </​code>​ </​code>​
  
-==== زبان سی++ ==== 
  
-<​code ​cpp area.cpp+==== زبان سی ==== 
-#include <iostream> + 
-using namespace std;+<​code ​area.c
 +#include <stdio.h>
  
 int main() { int main() {
     int n, area;     int n, area;
-    ​cin >> ​n;+    ​scanf("​%d",​ &n);
     area = n * n;     area = n * n;
-    ​cout << ​area << endl;+    ​printf("​%d\n", ​area);
     return 0;     return 0;
 } }
آماده_سازی/برنامه_ی_نمونه.txt · آخرین ویرایش: 2019/12/26 02:33 توسط Hamid Zarrabi-Zadeh