مسابقه‌ی برنامه‌سازی دانش‌جویی

منطقه‌ی غرب آسیا - سایت تهران

ابزار کاربر

ابزار سایت


آماده_سازی:برنامه_ی_نمونه

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
آخرین نگارش نگارش بعد در دو طرف
آماده_سازی:برنامه_ی_نمونه [2018/11/29 17:16]
Hamid Zarrabi-Zadeh [کدهای نمونه]
آماده_سازی:برنامه_ی_نمونه [2019/12/26 02:32]
Hamid Zarrabi-Zadeh
خط 15: خط 15:
  
  
-===== ورودی نمونه =====+==== ورودی نمونه =====
  
   5   5
-===== خروجی نمونه =====+==== خروجی نمونه =====
  
   25   25
خط 26: خط 26:
 ===== کدهای نمونه ===== ===== کدهای نمونه =====
  
-در زیر برنامه‌های نمونه برای حل این سؤال را به زبان‌های مختلف می‌بینید. ​+در زیر برنامه‌های نمونه برای حل این سؤال را به زبان‌های مختلف ​برنامه‌سازی ​می‌بینید. ​
  
 ==== زبان پایتون ==== ==== زبان پایتون ====
خط 37: خط 37:
  
  
-==== زبان سی ====+==== زبان سی++ ====
  
-<​code ​area.c+<​code ​cpp area.cpp
-#include <stdio.h>+#include <iostream> 
 +using namespace std;
  
 int main() { int main() {
     int n, area;     int n, area;
-    ​scanf("​%d",​ &n);+    ​cin >> ​n;
     area = n * n;     area = n * n;
-    ​printf("​%d\n", ​area);+    ​cout << ​area << endl;
     return 0;     return 0;
 } }
 </​code>​ </​code>​
  
-==== زبان سی++ ==== 
  
-<​code ​cpp area.cpp+==== زبان سی ==== 
-#include <iostream> + 
-using namespace std;+<​code ​area.c
 +#include <stdio.h>
  
 int main() { int main() {
     int n, area;     int n, area;
-    ​cin >> ​n;+    ​scanf("​%d",​ &n);
     area = n * n;     area = n * n;
-    ​cout << ​area << endl;+    ​printf("​%d\n", ​area);
     return 0;     return 0;
 } }
آماده_سازی/برنامه_ی_نمونه.txt · آخرین ویرایش: 2019/12/26 02:33 توسط Hamid Zarrabi-Zadeh