مسابقه‌ی ای‌سی‌ام

مسابقه‌ی برنامه‌نویسی دانش‌جویی ای‌سی‌ام در ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


مسابقات:۱۳۸۹

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
مسابقات:۱۳۸۹ [2014/11/29 21:00]
Hamid Zarrabi-Zadeh Page moved from مسابقات:۱۳۸۹ to مسابقه‌ی_چالشی:مسابقات:۱۳۸۹
مسابقات:۱۳۸۹ [2015/11/26 15:29] (فعلی)
خط 9: خط 9:
 standing ​   : scoreboard/​summary.html standing ​   : scoreboard/​summary.html
 poster ​     : 89.jpg poster ​     : 89.jpg
 +yearen ​     : 89
 template ​   : مسابقات:​قالب مسابقه template ​   : مسابقات:​قالب مسابقه
 ---------------------------- ----------------------------
مسابقات/۱۳۸۹.1417294809.txt.gz · آخرین ویرایش: 2014/11/29 17:30 (ویرایش خارجی)