مسابقه‌ی برنامه‌سازی دانش‌جویی

منطقه‌ی غرب آسیا - سایت تهران

ابزار کاربر

ابزار سایت


مسابقات:فهرست

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش قبل
مسابقات:فهرست [2014/11/29 21:03]
مسابقات:فهرست [2019/10/24 22:26] (فعلی)
Hamid Zarrabi-Zadeh
خط 1: خط 1:
 +====== مسابقات منطقه‌ای تهران ======
 +
 +
 +---- datatable ----
 +cols    : %pageid%, num, location
 +headers : سال, دوره, مکان
 +filter ​ : %class%=contest
 +sort    : ^%pageid%
 +----