مسابقه‌ی برنامه‌سازی دانش‌جویی

منطقه‌ی غرب آسیا - سایت تهران

ابزار کاربر

ابزار سایت


آماده‌سازی:برنامه‌ی_نمونه

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
آماده‌سازی:برنامه‌ی_نمونه [2018/11/29 17:16]
Hamid Zarrabi-Zadeh [کدهای نمونه]
آماده‌سازی:برنامه‌ی_نمونه [2019/11/07 16:35] (فعلی)
Hamid Zarrabi-Zadeh
خط 37: خط 37:
  
  
-==== زبان سی ====+==== زبان سی++ ====
  
-<​code ​area.c+<​code ​cpp area.cpp
-#include <stdio.h>+#include <iostream> 
 +using namespace std;
  
 int main() { int main() {
     int n, area;     int n, area;
-    ​scanf("​%d",​ &n);+    ​cin >> ​n;
     area = n * n;     area = n * n;
-    ​printf("​%d\n", ​area);+    ​cout << ​area << endl;
     return 0;     return 0;
 } }
 </​code>​ </​code>​
  
-==== زبان سی++ ==== 
  
-<​code ​cpp area.cpp+==== زبان سی ==== 
-#include <iostream> + 
-using namespace std;+<​code ​area.c
 +#include <stdio.h>
  
 int main() { int main() {
     int n, area;     int n, area;
-    ​cin >> ​n;+    ​scanf("​%d",​ &n);
     area = n * n;     area = n * n;
-    ​cout << ​area << endl;+    ​printf("​%d\n", ​area);
     return 0;     return 0;
 } }
آماده‌سازی/برنامه‌ی_نمونه.1543499189.txt.gz · آخرین ویرایش: 2018/11/29 17:16 توسط Hamid Zarrabi-Zadeh